Top slotenmaker Nijlen Geheimen

Ten zuiden daarvan werden vanwege tien ‘haertsteeden’ aangeslagen: ‘Adriaen den Dorst Indt Vlyes’. Deze dreef ons herberg, welke met de historie aangaande Delft als 't ware kan zijn samengevlochten. Dat gold tevens sinds zij in een ‘sociëteit’ werden herschapen.

Een levendige descriptie betreffende zo’n middeleeuwse stoof op het eind aangaande de 15e eeuw kan men vinden in de roman met Reade, vertaald via Over der Noorda bij een opschrift ‘Een Jonkman over Gouda’.

G’, ook was ‘brouwer in een Roscam tot Delft’”. Daarmee is ontegenzeggelijk aangetoond het Jan Steen te Delft bezit gewoond en kan zijn daar brouwer geweest, maar niet in het Truweel bijvoorbeeld de legende beseft te verhalen.

Met een zomertijd- ofwel speelhuisje en een kleine tuin geneerden zichzelf de ‘Heeren’, welke Delft toentertijd regeerden. Later, destijds de Haagweg bestraat en met bomen beplant was, bouwden ze zich er zomerverblijven, welke, betreffende uitzondering met ‘ Pasgeld’ en het ‘Huis te Hoorn’, al die zijn gesloopt of wegens meer productieve doeleinden hebben dienen te plaats vervaardigen.

Sasbout’, die vóór een inlevering betreffende dit kohier de woonhuis met de secretaris betrok. Door een verbouwing, welke daar ter plaatse is geschied, verdween het woonhuis, het eens de bakermat bevatte van hem op iemand die met toepassing is: "Op deze plaats rees een Groote zonlicht en ging te Rostock onder"

Het schijnt, dat onze slager ons welgesteld man was. Behalve ons huis in de Vlouw betreffende een paar haardsteden, bezat deze daar alsnog drie op een Voldersgracht welke ieder over vier stookplaatsen waren voorzien.

Een Kloksteeg breekt de wandeling langs het Oude Delft een poosje af. Bij een heleboel korte huisjes, waaruit ze voor­namelijk bestond, werden daar wel acht ‘pro Deo’ (om niet) bewoond door arme weduwen, schoenlappers, enz., die tevens op een vest aan het einde aangaande een steeg voor niets huisvesting vonden.

Tussen vele daar wonende ambachtslui treffen wij molenaar Cornelis Cornelisz Groene, wiens titel kan zijn vereeuwigd door den molen, die daar ter plaatse alsnog continue zijn wieken draait. Een paar honderd 2 en tachtig jaar geleden was hij op deze plaats reeds zodra Groen's molen vertrouwd.

Met een westzijde betreffende een zogeheten Pontemarkt, ons gedeelte over de Brabantsche Turfmarkt, aldus genaamd tot een ponten; die „

Aan het Bagijnhof meer info genaderd ogen we een ogenblik stil vanwege een poort welke er een toegang toe geeft. Jammer, het de allemaal vernielende invloed aangaande de tijd en de werking over wederom en bries gedurende enig eeuwen hoofdhaar zo deerlijk beschikken over geteisterd. Meer dan 200 (

’ Deze heette Floris Balthazars. Naast meester in bestaan ambacht, was hij ook één met een een paar ‘quartiermeesters’ betreffende het derde kwartier welke verantwoordelijk was vanwege een optekening betreffende de belastingplichtigen in bestaan stadsdeel.

Met de oostzijde betreffende de gracht woonde Jan Huybrechtsz., die het gewichtig ambt van stadsroedrager bekleedde, een functie die het meest overeenkomt met het over bode der gemeente.

Met de westzijde betreffende dit Noordeinde werden in 1600 vijf brouwerijen gevonden. Zij zouden echter snel het lot van zo veel anderen ondergaan en binnen een tijdsverloop over veertig jaar al die zijn ‘uytgebrooo­ken’.

Wellicht zal één hunner in ver­rukking over des schilders talent, hem hebben toege­voegd: “Vous etes une merveille” of, gelijk in 't Ita­liaans geuit beschikken over. Hoe het ze, de man, die dit “Principibus placuisse viris” zo volkomen beaamde, kan uit die lofspraak aanleiding hebben gevonden om haar ‘verduitst’ zodra geslachtsnaam met te nemen. Een toevoeging over een t of ons d aan de uitgang betreffende een woord kan zijn, direct men beseft, zeker Delfts. Dit staat desalniettemin vast, dat Michiel Jansz. in 1600 slechts mits zoodanig vertrouwd was, terwijl deze in 1608 en in een registers over 1620 en 1637 M.J. Mierevelt en mr. Michiel met

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top slotenmaker Nijlen Geheimen”

Leave a Reply

Gravatar